CEO
Mr.Hidenao Katsukura
คุณฮิเดนาโอะ คาทสึคูระ
สะสมประสบการณ์ทางด้านการฝังเข็มและการจัดกระดูกมากกว่า 20 ปี
ผ่านการรักษาผู้ป่วยมามากกว่า 100,000 ราย และยังมีองค์ความรู้
เกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อและโครงสร้างร่างกายเป็นอย่างดี จึงอยากนำ
ความรู้ที่ตนเองมีนั้นมาช่วยบำบัดรักษาอาการเจ็บปวดต่างๆให้คนไทย
เพราะ Mr.Hidenao หลงรักและชื่นชอบเมืองไทยจนรู้สึกว่าเมืองไทยนั้น
เป็นบ้านของตนเอง โดยความรู้ทั้งหมดได้ถูกถ่ายทอดให้
กับทีมบุคลากรของ เจแปนนิส ชิงคิว คลินิก ซึ่งทุกคนมีในองค์ความรู้ของ
ตนเองเป็นอย่างดีอีกทั้งยังได้เพิ่มพูนความรู้จาก Mr.Hidenao เข้าไป
ทำให้ได้ผลการรักษาที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
แพทย์แผนจีน
หมอป้อม
ศรีวิมล อัมพรกชกร
สวัสดีค่ะ ศรีวิมล อัมพรกชกร (หมอป้อม) แพทย์แผนจีน จบการศึกษาจาก
คณะการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หากท่านมีปัญหาสุขภาพและมีความสนใจในการรักษาแบบแพทย์ทางเลือก
ไม่ว่าจะการฝังเข็มหรือการครอบแก้ว ป้อมยินดีให้คำแนะนำ
คำปรึกษาและทำการรักษาอย่างเต็มที่แด่ทุกท่านค่ะ
นักกายภาพบำบัด
หมอน้อยโหน่ง
วิไลพร ยศทา
ดิฉัน วิไลพร ยศทา (หมอน้อยโหน่ง) นักกายภาพบำบัด
จบจาก คณะกายภาพบำบัด สาขากายภาพบำบัด
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความรู้และประสบการณ์ใน
ด้านการฟื้นฟูบำบัดผู้ป่วย ทั้งด้านระบบประสาทและระบบ
กล้ามเนื้อ รวมทั้งส่งเสริมการดูแลสุขภาพด้วยตนเองของ
ผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยมีสุขภาพที่ดีจากภายในสู่ภายนอก
เพื่อบรรเทาอาการเจ็บป่วยที่มีอยู่ให้หายไปหรือลดน้อยลงค่ะ
แพทย์แผนไทยประยุกต์
หมออร
อรทัย เหล็กงาม
สวัสดีค่ะ อรทัย เหล็กงาม (หมออร) แพทย์แผนไทยประยุกต์
จบจากคณะสหเวชศาสตร์ สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาฟื้นฟูระบบกล้ามเนื้อ
ระบบเส้นประสาท ซึ่งจะมีการรักษานวดกดจุดรักษา
เพื่อบรรเทาอาการให้ผู้ป่วยดีขึ้น และยังสามารถปรับสมดุล
ของร่างกายเพื่อป้องกันความเจ็บป่วยค่ะ
PAGE TOP